Stanovy Slovenskej asociácie pre kvalitu vysokého školstva

Článok I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva (ďalej len „asociácia“) vsúlade s ustanovením § 19 zákona č. 83/1990 Zb. o zhromažďovaní občanov, ktorým sa asociácia riadi vo svojej činnosti, je právnickou osobou registrovanou na Ministerstve vnútra SR ako dobrovoľné apolitické záujmové združenie fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“).
 2. Názov združenia je: „Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva“. Názov združenia vanglickom jazyku je: „The Slovak Association for Quality in Higher Education“.
 3. Združenie používa okrem svojho názvu aj skratku „SAKVA“.
 4. Sídlo asociácie je: Francisciho 910/8, 058 01 Poprad.
 5. V stanovách asociácie sa používa zástupný mužský rod.
Článok II

CIELE A ČINNOSŤ

 1. Pôsobnosť asociácie je na celom území SR. V spolupráci so zahraničnými partnerskými organizáciami asociácie, vyvíja asociácia aktivity aj v krajinách svojich partnerov.
 2. Poslaním a hlavným cieľom asociácie je prispievať k implementácii, udržiavaniu a zlepšovaniu vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (ďalej len ako „vnútorný systém kvality“ alebo ako „VSK“) v podmienkach SR.
 3. Asociácia napĺňa svoje poslanie najmä prostredníctvom nasledovných aktivít:
  • Odborná podpora a metodická koordinácia pri výkone činností členov asociácie a iných subjektov.
  • Získavanie, zhromažďovanie a diseminácia dobrej praxe z oblasti VSK členom asociácie.
  • Zvyšovanie kompetentnosti členov asociácie a iných subjektov v oblasti VSK.
  • Štandardizácia úrovne poskytovaných služieb inými organizáciami v oblasti VSK.
  • Organizovanie odborných sympózií, konferencií, školení, seminárov, diskusných fór a iných vzdelávacích aktivít v oblasti VSK.
  • Edičná a publikačná činnosť v oblasti VSK.
  • Vedeckovýskumná činnosť v oblasti VSK.
  • Kooperácia so vzdelávacími organizáciami pri odborných činnostiach v oblasti VSK.
  • Osvetová, informačná a propagačná činnosť o VSK pre všetky interné a externé zainteresované strany členov asociácie.
  • Implementácia nových poznatkov zoblasti VSK získaných členmi a partnermi asociácie do praxe.
  • Nadväzovanie kontaktov so zahraničnými združeniami a inštitúciami pôsobiacimi v oblasti VSK, s cieľom vzájomnej spolupráce.
  • Zabezpečovanie kompetentnosti interných audítorov vysokých škôl a posudzovateľov akreditačných agentúr.
Článok III

VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVA

 1. Členskú základňu asociácie tvoria:
  1. individuálni členovia,
  2. kolektívni členovia
  3. čestní členovia.
 2. Členom asociácie sa stáva ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba po získaní členstva v asociácii.
 3. Členstvo v asociácii získava žiadateľ, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:
  1. žiadateľ doručil do asociácie riadne vyplnenú písomnú žiadosť o členstvo v asociácii,
  2. žiadateľ uhradil členský poplatok za členstvo v asociácii na príslušné obdobie,
  3. žiadateľ uznal stanovy asociácie.
 4. Čestným členom asociácie sa stáva ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba po získaní čestného členstva v asociácii.
 5. Čestné členstvo vasociácii udeľuje predsedníctvo odborne uznávaným osobám v oblasti VSK alebo iným osobám, ktoré sa významným spôsobom pričinili o rozvoj a šírenie dobrého mena asociácie.
 6. Členstvo v asociácii zaniká:
  1. vystúpením,
  2. vylúčením,
  3. zánikom právnickej osoby,
  4. úmrtím.
 7. Osoba so zaniknutým členstvom v asociácii sa nepovažuje za súčasť členskej základne asociácie a nemá v asociácii žiadne práva a povinnosti.
 8. Člen asociácie môže z asociácie kedykoľvek dobrovoľne vystúpiť. Písomne to oznámi výkonnému riaditeľovi.
 9. Ak člen porušil niektorú zo svojich povinností uvedenú v čl. IV ods. (2), má výkonný riaditeľ povinnosť navrhnúť predsedníctvu takéhoto člena na výlúčenie. Predsedníctvo po posúdení závažnosti porušenia povinností a po vypočutí aj druhej strany hlasovaním nadpolovičnou väčšinou rozhodne o vylúčení. Doručenie Rozhodnutia o vylúčení v písomnej podobe vylúčenému členovi zabezpečí výkonný riaditeľ.
 10. Člen, ktorý z asociácie vystúpil alebo bol z nej právoplatne vylúčený, nemá nárok na vrátenie členských príspevkov alebo ich častí.
Článok IV

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

 1. Každý člen asociácie má právo najmä:
  1. zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia asociácie (ďalej len „VZ“),
  2. podávať návrhy, podnety a pripomienky na činnosť asociácie,
  3. voliť a byť volení do predsedníctva,
  4. zúčastňovať sa na akciách organizovaných asociáciou,
  5. používať vo všetkých formách obchodného styku a styku s verejnosťou označenie, z ktorého je zrejmé členstvo v asociácii,
  6. byť informovaný o činnosti asociácie.
 2. Každý člen asociácie má povinnosť:
  1. dodržiavať stanovy asociácie a iné právne normy súvisiace s činnosťou asociácie,
  2. rešpektovať rozhodnutia orgánov asociácie,
  3. vyvíjať aktivity smerujúce k napĺňaniu cieľov a poslania asociácie,
  4. chrániť dobré meno a hájiť záujmy asociácie,
  5. platiť členské príspevky spôsobom a vo výške schválenej na VZ.
Článok V

ORGÁNY ASOCIÁCIE

 1. Asociácia je tvorená nasledovnými orgánmi:
  1. Valné zhromaždenie (VZ).
  2. Predsedníctvo (PA).
  3. Dozorná rada (DR).
  4. Výkonný riaditeľ (VR).
 2. Valné zhromaždenie (VZ) je najvyšším orgánom asociácie. Tvoria ho všetci členovia asociácie.
 3. Zasadnutie VZ môže byť riadne a mimoriadne. Riadne zasadnutie VZ zvoláva PA raz ročne. Mimoriadne zasadnutie VZ zvolá PA, ak to požaduje predseda, alebo aspoň nadpolovičná väčšina členov asociácie. PA zvolá VZ najneskôr do 30 dní od písomného podania návrhu na jej usporiadanie.
 4. VZ je schopné uznášať sa a voliť členov PA pokiaľ je prítomná 2/3 väčšina členov asociácie.
 5. VZ rozhoduje nadpolovičnou väčšinou platných hlasov z prítomných členov, pokiaľ tieto stanovy alebo niektorá iná vyhláška asociácie nevyžadujú inú väčšinu.
 6. Každý člen má 1 hlas. Hlasovať na základe plnej moci nie je povolené.
 7. Ak pri hlasovaní o niektorom návrhu je počet hlasov odovzdaných za návrh rovný počtu hlasov odovzdaných proti návrhu a na schválenie tohto návrhu je nutná nadpolovičná väčšina, PA môže nadpolovičnou väčšinou rozhodnúť.
 8. Rokovanie prebieha v slovenskom jazyku.
 9. Vyhlášky prijaté VZ, sú záväzné pre všetkých členov asociácie. V prípade rozporov medzi ustanoveniami týchto stanov avyhlášky sú záväzné ustanovenia stanov. Vprípade rozporov medzi ustanoveniami dvoch vyhlášok rozhodne na návrh ktoréhokoľvek člena VZ.
 10. Do výlučnej pôsobnosti VZ patrí:
  1. prijímať alebo meniť stanovy asociácie,
  2. prijímať, meniť alebo rušiť vyhlášky asociácie,
  3. voliť a odvolávať členov PA a predsedu asociácie spomedzi členov PA 2/3 väčšinou hlasov,
  4. voliť a odvolávať členov Dozornej rady,
  5. schvaľovať ročný plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o činnosti asociácie,
  6. rozhodnúť o zániku asociácie a spôsobe majetkového vysporiadania 2/3 väčšinou hlasov,
  7. schváliť likvidátora v prípade zániku asociácie.
 11. VZ môže byť:
  1. verejné ‐ otvorené pre členov asociácie a pozvaných hostí,
  2. neverejné ‐ otvorené len pre členov asociácie.
 12. O priebehu zasadnutia VZ musí byť vyhotovená zápisnica, ktorá musí obsahovať najmä:
  1. názov organizácie a jej sídlo,
  2. miesto a čas konania pléna,
  3. mená zúčastnených členov asociácie,
  4. meno predsedajúceho VZ, zapisovateľa a skrutátora (v prípade konania volieb),
  5. opis prerokovania jednotlivých bodov programu VZ,
  6. všetky predložené procedurálne návrhy, obsah návrhov arozhodnutie VZ s uvedením výsledku hlasovania,
  7. podpisy predsedajúceho pléna, zapisovateľa a skrutátora (v prípade konania volieb) a pečiatka asociácie,
  8. konštatovanie, či ide o riadne alebo mimoriadne VZ.
 13. Predsedajúcim VZ je predseda asociácie alebo predsedom poverený člen predsedníctva v prípade neprítomnosti predsedu, skrutátor je volený VZ na návrh predsedníctva asociácie.
 14. Predsedníctvo (PA) asociácie je kolektívny orgán asociácie, ktorý koordinuje činnosť asociácie medzi dvoma zasadnutiami VZ.
 15. PA má najviac 7 členov, vždy však toľko, aby bol počet členov PA nepárny.
 16. Členovia PA volia výkonného riaditeľa asociácie spomedzi členov predsedníctva.
 17. PA je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
 18. PA rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov svojich prítomných členov, pokiaľ tieto stanovy alebo iná vyhláška asociácie nevyžaduje inú väčšinu. V prípade rovnosti hlasov odovzdaných za aproti návrhu aak je na schválenie návrhu nutná nadpolovičná väčšina, musia prítomní členovia PA dospieť ku konsenzu.
 19. Zasadnutia PA zvoláva predseda podľa potreby, no najmenej raz za mesiac.
 20. Zasadnutia PA vedie predseda, v jeho neprítomnosti výkonný riaditeľ. Z každého zasadnutia PA je vyhotovené písomné uznesenie podpísané členmi PA prítomnými na zasadnutí.
 21. Do výlučnej pôsobnosti PA patrí:
  1. udeľovať čestné členstvo podľa ustanovení z čl. III ods. (5),
  2. voliť a odvolávať výkonného riaditeľa asociácie,
  3. stanovovať výšku a spôsob platby členského poplatku pre členstvo v asociácii.
  4. schvaľovať manažérsku zmluvu výkonného riaditeľa.
 22. Členovia PA sú do svojej funkcie volení VZ na obdobie 4 rokov.
 23. Ukončenie vykonávania funkcie v PA nastáva:
  1. uplynutím funkčného obdobia, podľa ustanovení z čl. V ods. (22),
  2. zložením funkcie,
  3. vystúpením z asociácie, podľa ustanovení z čl. III ods. (6) písmeno a),
  4. odvolaním z funkcie, podľa ustanovení z čl. V ods. (10) písmeno c),
  5. vylúčením z organizácie, podľa ustanovení z čl. III ods. (6) písmeno b),
  6. úmrtím.
 24. V prípade vzniku jednej zo skutočností uvedenej v čl. V ods. (23), predseda asociácie zvolá do 30 dní VZ na uskutočnenie volieb do PA. Do obdobia právoplatného zvolenia nových členov PA riadi asociáciu jej predseda samostatne.
 25. Predseda asociácie (ďalej len „predseda“) je štatutárnym zástupcom asociácie ‐ je oprávnený ústne aj písomne zastupovať a konať v mene asociácie vo všetkých otázkach jej činnosti, a to výlučne podľa písomne dokumentovaných uznesení PA, v zmysle týchto stanov, uznesení VZ a všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti asociácie.
 26. Výkonný riaditeľ (VR) je štatutárnym zástupcom asociácie a zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti ‐ je oprávnený ústne aj písomne zastupovať a konať v mene asociácie vo všetkých otázkach jej činnosti, a to výlučne podľa písomne dokumentovaných uznesení PA, v zmysle týchto stanov, uznesení VZ a všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti asociácie. Tieto činnosti vykonáva v čase neprítomnosti predsedu, resp. v čase, keď predseda nemôže vykonávať svoju funkciu.
 27. Člen predsedníctva asociácie(ďalej len „člen predsedníctva“) má okrem práv člena asociácie aj právo:
  1. voliť a byť volený za predsedu, podľa ustanovení z čl. V ods. (10),
  2. voliť a byť volený za výkonného riaditeľa, podľa ustanovení z čl. V ods. (16),
  3. podieľať sa na koordinovaní činnosti asociácie v zmysle ustanovení z čl. V ods. (14),
  4. ústne vystupovať v mene asociácie.
 28. Dozorná rada (DR) má najmenej dvoch členov, dohliada na správny chod asociácie, hlavne v otázkach hospodárskych. Členovia dozornej rady sú oprávnení nazerať do všetkých dokladov azáznamov týkajúcich sa činnosti asociácie akontrolujú, či sú účtovné záznamy riadne vedené, a či sa činnosť asociácie uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi VZ.
 29. Členovia DZ sú na návrh predsedníctva volení na zasadnutí VZ.
 30. Zo zasadnutí DR sa vypracuje zápisnica. Minimálne raz ročne vypracuje DR revíznu správu. Revízna správa je vždy prezentovaná ako súčasť VZ.
Článok VI

ZÁSADY HOSPODÁRENIA

 1. Asociácia vytvára k zabezpečeniu svojej činnosti materiálne a finančné predpoklady. S týmito prostriedkami disponuje v súlade s platnými právnymi predpismi, stanovami a vyhláškami asociácie.
 2. Príjmy asociácie tvoria:
  1. členské príspevky
  2. príspevky sympatizantov a podporovateľov,
  3. dary, dotácie a iné príspevky z verejných i súkromných fondov,
  4. príjmy za služby poskytované asociáciou,
  5. iné príjmy.
 3. Hospodárenie asociácie sa riadi rozpočtom, ktorý schvaľuje VZ na 1 rok.
Článok VII

ZÁNIK ASOCIÁCIE

 1. O zániku asociácie dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením rozhoduje VZ 2/3 väčšinou hlasov.
 2. Ak asociácia zaniká rozpustením, VZ ustanoví likvidátora, ktorý vykoná majetkové vysporiadanie.
Článok VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Skutočnosti aprávne vzťahy týmito stanovami neupravené sa riadia vyhláškami a rozhodnutiami VZ.
 2. Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť po schválení VZ a dňom registrácie na MV SR v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v plnom znení.