Predsedníctvo

Podľa Článku V, ods. 14 stanov, je predsedníctvo asociácie kolektívny orgán, ktorý koordinuje činnosť asociácie medzi dvoma zasadnutiami valného zhromaždenia. Predsedníctvo asociácie volí jej valné zhromaždenie.

Predseda asociácie

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Členka predsedníctva a výkonná riaditeľka

PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Členka predsedníctva

prof. Ing. Anna Križanová, PhD.

Žilinská univerzita v Žiline

Členka predsedníctva

prof. Ing. Jana Burgerová, PhD.

Prešovská Univerzita v Prešove

Člen predsedníctva

doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Člen predsedníctva

prof. Ing. Marek Potkány, PhD.

Technická univerzita vo Zvolene

Podľa Článku V, odsekov 2 až 13 stanov, valné zhromaždenie je najvyšším orgánom asociácie. Tvoria ho všetci členovia asociácie. Každý člen má jeden hlas. Hlasovať na základe plnej moci nie je dovolené. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

  • prijímať alebo meniť stanovy asociácie,
  • prijímať, meniť alebo rušiť vyhlášky asociácie,
  • voliť a odvolávať členov predsedníctva a predsedu asociácie spomedzi členov predsedníctva,
  • voliť a odvolávať členov dozornej rady,
  • schvaľovať ročný plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o činnosti asociácie,
  • rozhodnúť o zániku asociácie a spôsobe majetkového vysporiadania,
  • schváliť likvidátora v prípade zániku asociácie.

Predsedajúcim valného zhromaždenia je predseda asociácie alebo predsedom poverený člen predsedníctva v prípade neprítomnosti predsedu.