Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva

Profesijné združenie fyzických a právnických osôb zdieľajúcich skúsenosti s implementáciou, udržiavaním a zlepšovaním systémov kvality vysokých škôl.


15.05.2024 | Zverejnený program a prihlasovanie na konferenciu Kvalita vysokého školstva 2024

Druhý ročník konferencie Kvalita vysokého školstva 2024 sa zameriava na štruktúry, procesy a politiky, ktoré vysoké školy vytvárajú na zabezpečenie podpory a vzdelávanie vysokoškolských učiteľov smerujúcich k rozvoju ich spôsobilostí. Príklad dobrej praxe v profesionálnom rozvoji vysokoškolských učiteľov budú účastníkom konferencie prezentovať významní odborníci z Českej a Slovenskej republiky. Kvalitným učiteľom a ich nepretržitému rozvoju sa venujú aj Štandardy pre študijný program a to v Čl. 6, kde sa uvádza, že učitelia študijného programu rozvíjajú svoje odborné, jazykové, pedagogické, digitálne zručnosti a prenositeľné spôsobilosti.

Ďalšou dôležitou témou, s ktorou sa dennodenne stretávame vo vysokoškolskom prostredí, je vytváranie vhodných podmienok (nielen pre vzdelávanie) študentov so špecifickými potrebami. Štandardy pre študijný program v Čl. 8 definujú požiadavku, podľa ktorej vysoká škola poskytuje týmto študentom individualizovanú podporu. Druhá časť konferencie sa preto zameriava na inkluzívne vzdelávanie vo vysokoškolskom prostredí. Prezentácie pozvaných renomovaných odborníčok budú smerovať k skúsenostiam a príkladom dobrej praxe.

Program konferencie je zostavený tak, aby priniesol zaujímavé príklady z praxe vysokých škôl pri rozvoji vysokoškolských učiteľov a inklúzie vo vysokoškolskom prostredí.

Zároveň je spustená aj registrácia pre účastníkov konferencie.


30.05.2024 | Prepájanie vysokých škôl, IT firiem a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Dňa 30.5.2024 sa v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci uskutočnil odborný seminár, ktorý bol venovaný vytváraniu efektívnemu ekosystému medzi vysokými školami, IT firmami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Tematické stretnutie bolo určené pre manažérov kvality a pre osoby zodpovedné za súlad s požiadavkami na kvalitu procesov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Dopoludňajší program bol venovaný prezentácii odborných praxí v študijných programoch zameraných na procesný manažment a systémy manažérstva kvality a v druhej časti seminára boli prezentované príklady prepájania spolupráce medzi vysokými školami, IT firmami a zdravotníckymi zariadeniami, ktoré zvyšujú kvalitu a efektívnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti v súlade so štandardmi kvality. Program a informácie o stretnutí sú zverejnené tu.


Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva je platformou na zdieľanie skúseností s implementáciou, udržiavaním a zlepšovaním vnútorných systémov kvality v riadiacej praxi vysokých škôl. Výmena skúseností a hľadanie inovačného potenciálu na zvyšovanie efektívnosti procesov, štruktúr a politík spojených so zabezpečovaním kvality je prioritou asociácie a to aj so zohľadnením požiadaviek, očakávaní a odporúčaní všetkých zainteresovaných strán na kvalite vysokého školstva, vrátane SAAVŠ a MŠVVaM SR. Práve podnety od relevantných inštitúcií vedú k reálnemu zlepšeniu zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.