Kvalita vysokého školstva 2024

Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva plánuje organizáciu druhého ročníka odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou dňa 10.10.2024.

Cieľom konferencie je v súlade s poslaním asociácie zdieľať príklady dobrej praxe v implementácii, udržiavaní a zlepšovaní vnútorných systémov kvality vysokých škôl podľa požiadaviek národných a medzinárodných štandardov a akreditačných schém, spájať fyzické a právnické osoby pôsobiace v oblasti kvality vysokého školstva a informovať o najnovších poznatkoch podporujúcich kvalitu vysokého školstva. 

Program druhého ročníka konferencie plánujeme zostaviť tak, aby sa mali možnosť vyjadriť zástupcovia všetkých členov asociácie a aj vysokých škôl, ktoré nie sú doposiaľ našimi členmi. Hlavným zámerom konferencie bude zhodnotiť posudzovanie vnútorných systémov kvality, k akým záverom, odporúčaniam a opatreniam tieto posudzovania vyústili a ako čo najlepšie reflektovať spätnú väzbu smerom k zlepšovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania.

Všetky informácie o konferencii budú zverejnené do 15.5.2024


Program konferencie

Profily prednášajúcich a diskutujúcich

Záväzná prihláška

Organizačné pokyny

Platobné pokyny


Súbory na stiahnutie:

Pozvánka s programom a pokynmi