Prihláška za člena

Členskú základňu asociácie tvoria individuálni členovia, kolektívni členovia a čestní členovia. Členom asociácie sa stáva ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba po získaní členstva v asociácii.

Členstvo v asociácii získava žiadateľ, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

  • žiadateľ doručil do asociácie riadne vyplnenú prihlášku (elektronický formulár nižšie),
  • žiadateľ uhradil členský poplatok za členstvo v asociácii na príslušné obdobie,
  • žiadateľ uznal stanovy asociácie.

Členstvo v asociácii zaniká vystúpením, vylúčením, zánikom právnickej osoby alebo úmrtím. Člen asociácie môže z asociácie kedykoľvek dobrovoľne vystúpiť. Písomne to oznámi výkonnému riaditeľovi.

Každý člen asociácie má právo najmä zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia asociácie, podávať návrhy, podnety a pripomienky na činnosť asociácie, voliť a byť volení do predsedníctva, zúčastňovať sa na aktivitách organizovaných asociáciou, používať vo všetkých formách obchodného styku a styku s verejnosťou označenie, z ktorého je zrejmé členstvo v asociácii a byť informovaný o činnosti asociácie. Každý člen asociácie má povinnosť dodržiavať stanovy asociácie a iné právne normy súvisiace s činnosťou asociácie, rešpektovať rozhodnutia orgánov asociácie, vyvíjať aktivity smerujúce k napĺňaniu cieľov a poslania asociácie, chrániť dobré meno a hájiť záujmy asociácie.

Výška ročných členských poplatkov schválených valným zhromaždením

Individuálne členstvo Fyzická osoba – študent 20 €

Fyzická osoba – vysokoškolský učiteľ 30 €

Fyzická osoba – výskumný pracovník 30 €

Ostatné fyzické osoby 50 €

Prihláška za individuálneho člena SAKVA - fyzická osoba


Kolektívne členstvo Právnická osoba – vysoká škola 250 €

Právnická osoba iná ako vysoká škola do 100 zamestnancov 350 €

Právnická osoba iná ako vysoká škola nad 100 zamestnancov 500 €

Prihláška za kolektívneho člena SAKVA – právnická osoba