Pracovné stretnutie 4.3.2024

Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva organizovala dňa 4.3.2024 pracovné stretnutie venované reportingu vysokých škôl.


Dňa 4.3.2024 sa uskutočnilo neplánované pracovné stretnutie členov asociácie. Cieľom pracovného stretnutia bola prezentácia správ a dokumentov, ktoré musia vysoké školy vypracúvať v nadväznosti na legislatívne požiadavky alebo v nadväznosti na štandardy SAAVŠ.

Na pracovnom stretnutí boli členom prezentované ustanovenia zákona o vysokých školách a zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktoré ukladajú povinnosť vypracúvať, schvaľovať a príslušným orgánom predkladať vybrané typy správ. Okrem povinných správ boli prezentované aj ďalšie správy, ktoré môžu vysoké školy na základe vlastnej potreby vypracúvať ako dôkaz o uskutočňovaných politikách, štruktúra a procesoch zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Prezentácia a príklad zoznamu správ je zverejnený v časti Podpora vysokým školám a Podporné dokumenty.