Vzdelávanie audítorov kvality

Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva zabezpečuje vzdelávanie interných audítorov vnútorných systémov kvality vysokých škôl v súlade so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a normou ISO 19011.


Cieľ vzdelávania interných audítorov kvality

Cieľom vzdelávania je odborná príprava interných audítorov vnútorného systému kvality vysokej školy na zvýšenie ich kompetentnosti, aby mohli zabezpečovať samostatnú prípravu a výkon interného auditu vnútorného systému kvality v podmienkach akejkoľvek vysokej školy v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy STN EN ISO 19011:2019, v súlade so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, v súlade so Zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, v súlade so Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v súlade s vnútornými predpismi vysokej školy. Interný audit je nástrojom priebežného monitorovania VSK a študijných programov a nenahrádza nezávislé posúdenie a periodické schvaľovanie študijných programov.

Získané vedomosti a zručnosti

Absolvent vzdelávacej aktivity získa tieto vedomosti a zručnosti:

 • pozná legislatívne východiská zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania,
 • pozná definíciu vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania,
 • pozná štandardy SAAVŠ,
 • pozná metodiku SAAVŠ na vyhodnocovanie plnenia štandardov,
 • pozná kontext vnútorného systému kvality vysokej školy,
 • pozná štruktúry, politiky a procesy vnútorného systému kvality vysokej školy,
 • dokáže aplikovať požiadavky štandardov SAAVŠ,
 • pozná podstatu auditov systémov manažérstva,
 • pozná požiadavky medzinárodnej normy ISO 19011 o auditovaní systémov manažérstva,
 • vie zásady a postup auditovania systémov manažérstva,
 • dokáže pripraviť, realizovať a vyhodnotiť audit vnútorného systému kvality podľa štandardov SAAVŠ,
 • dokáže identifikovať a riadiť riziká spojené s výkonom auditu vnútorného systému kvality vysokej školy.

Profil absolventa vzdelávacej aktivity

Absolvent vzdelávacej aktivity je spôsobilý na základe poznania definície vnútorného systému kvality, poznania štandardov SAAVŠ a požiadaviek normy ISO 19011:2018 manažovať program auditov, plánovať individuálny audit, vykonať činnosti auditu, vyhodnotiť audit a odporučiť vysokej škole opatrenia na zlepšenie vnútorného systému kvality. Uplatnenie absolventa vzdelávacej aktivity je predovšetkým v oblastiach, kde sa požaduje intenzívna kontrola dodržiavania vnútorných predpisov vysokej školy vykonávaním priebežného dohľadu nad dodržiavaním súladu vnútorného systému kvality vysokej školy.

Rozsah vzdelávacej aktivity

15 hodín (1 hodina = 60 minút)

Obsah vzdelávacej aktivity

 • Podstata vnútorných systémov kvality
 • Implementácia a sústavný rozvoj VSK
 • Legislatívne východiská VSK
 • Štandardy SAAVŠ
 • Kontext vnútorného systému kvality na príklade vybranej vysokej školy
 • Základné vnútorné predpisy a postupy na príklade vybranej vysokej školy
 • Charakteristika normy ISO 19011
 • Zásady auditovania v súlade s ISO 19011
 • Program auditov a jeho implementácia
 • Začatie auditu a príprava činností auditu
 • Vykonanie činností auditu
 • Príprava a distribúcia správy z auditu
 • Skončenie auditu a vykonanie následného auditu
 • Riešenie príkladov z praxe
 • Záverečný test z normy ISO 19011

V prípade záujmu o vzdelávanie interných audítorov VSK kontaktujte výkonnú riaditeľku asociácie.