Program KVŠ 2023

08:00 – 09:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV


09:00 – 09:15 OTVORENIE KONFERENCIE A PRIVÍTANIE ÚČASTNÍKOV

BLOK 1 | UDRŽATEĽNOSŤ SÚLADU S AKREDITAČNÝMI ŠTANDARDMI V ČESKEJ REPUBLIKE – INŠPIRÁCIE A SKÚSENOSTI

09:15 – 09:45

ZKUŠENOSTI A DOPORUČENÍ PRO PŘIPRAVOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NEJENOM Z POHLEDU HODNOTITELE NAÚ | doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. | hodnotiteľka Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, Česká Republika


09:45 – 10:15

ŘÍZENÍ KVALITY VÝUKY NA VŠE V PRAZE - ZKUŠENOSTI SE ZAJIŠŤOVÁNÍM KVALITY POHLEDEM GARANTA  | prof. Ing. Václav Řepa, CSc. | vysokoškolský profesor a garant študijného programu kognitívna informatika na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, Česká Republika


10:15 – 10:45 DISKUSIA

doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. - prednášajúca

prof. Ing. Václav Řepa, CSc. - prednášajúci

prof. Ing. David Tuček, Ph.D. - Predseda Asociace děkanů ekonomických fakult v Českej Republike


10:45 – 11:15 PRESTÁVKA

BLOK 2 | ZOSÚLAĎOVANIE VNÚTORNÝCH SYSTÉMOV KVALITY PODĽA ŠTANDARDOV SAAVŠ V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY – SKÚSENOSTI A BUDÚCNOSŤ

11:15 – 11:45

NAČO SA ZAMERAŤ PRE ÚSPEŠNÉ VZDELÁVANIE V DIGITÁLNOM SVETE: NASTAVOVANIE INDIKÁTOROV KVALITY A PRÍPRAVA NA VIRTUÁLNE PROSTREDIE | prof. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. | prorektorka pre vzdelávanie Prešovskej univerzity v Prešove


11:45 – 12:15

HOMOGENIZÁCIA VYSOKOŠKOLSKÉHO PROSTREDIA PROSTREDNÍCTVOM ZOSÚLAĎOVANIA VNÚTORNÝCH SYSTÉMOV KVALITY | prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA | prorektor pre kvalitu a rozvoj Vysokej školy DTI v Dubnici nad Váhom


12:15 – 12.45 DISKUSIA

prof. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. - prednášajúca

prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA - prednášajúci

Dr.h.c. doc. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc. - Rektor Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Bc. Zuzana Hozlárová - Predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl

Ing. Paula Höhrová - Podpredsedníčka Študentskej rady vysokých škôl pre zabezpečovanie kvality


12:45 – 14:15 OBED

BLOK 3 | DOHĽAD NAD DODRŽIAVANÍM SÚLADU SO ŠTANDARDMI SAAVŠ

14:15 – 14:45

EXTERNÝ DOHĽAD NAD SÚLADOM VNÚTORNÝCH SYSTÉMOV KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL AKREDITOVANÝMI CERTIFIKAČNÝMI ORGÁNMI PRE SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA – GAP ANALÝZA | Ing. Marcel Šlúch | QSCert, spol. s r.o. – riaditeľ certifikačného orgánu certifikujúceho systémy manažérstva


14:45 – 15:15

EFEKTÍVNY DOHĽAD NAD PROCESMI VNÚTORNÉHO SYSTÉMU - PODPORA RIADENIA KVALITY A RIZÍK SOFTVÉROVÝM NÁSTROJOM | Ing. Tatiana Šeríková | obchodná riaditeľka pre Slovenskú a Českú republiku spoločnosti BOC Group so sídlom vo Viedni


15:15 – 15:30 PRESTÁVKA


15:30 – 16:00

VÝKON INTERNÉHO AUDITU PRI HĽADANÍ PRÍKLADOV DOBREJ PRAXE A ZLEPŠOVANÍ VNÚTORNÉHO SYSTÉMU KVALITY | Ing. Barbora Mazúrová, PhD. | vedúca interná audítorka vnútorného systému kvality Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici


16:00 – 16:45 DISKUSIA

Ing. Marcel Šlúch - prednášajúci

Ing. Tatiana Šeríková - prednášajúca

Ing. Barbora Mazúrová, PhD. - prednášajúca

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. - odborník pre systém manažérstva kvality implementovaného na lekárskej fakulte

Ing. Miroslava Mištunová, PhD., MPH - riaditeľka Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci

Ing. Zuzana Rošková - korporačná špecialistka pre ľudské zdroje spoločnosti Pasell Group


16:45 – 17:00 PRESTÁVKA

BLOK 4 | PREZENTÁCIA PROJEKTOV ČLENOV ASOCIÁCIE

17:00 – 17:20

KEGA 023STU-4/2023 VYUČOVANIE FINANČNEJ GRAMOTNOSTI POMOCOU INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ AKO PROSTRIEDOK NA ZVYŠOVANIE KVALITY ŽIVOTA A ELIMINÁCIU DOPADOV EKONOMICKEJ KRÍZY | doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD. - doc. Dr. Ing. Milan Majerník - Dr. Hab. Piotr Mazur | Slovenská technická univerzita v Bratislave


17:20 – 17:40

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ AKO SÚČASŤ VZDELANIA | doc. Dr. Ing. Milan Majerník - Ing. Štefan Majerník, PhD. - Ing. Zuzana Nouzovská | Slovenská technická univerzita v Bratislave


17:40 – 18.00

PROSTRIEDKY ZVYŠOVANIA KVALITY ŽIVOTA VO VZŤAHU K VZDELÁVANIU | Ing. Miroslav Warhol - Ing. Liliana Szecsényiová | Slovenská technická univerzita v Bratislave


18:00 – 18:30 DISKUSIA


18:30 UKONČENIE OFICIÁLNEJ ČASTI KONFERENCIE


20:00 – 23.00 SPOLOČENSKÝ VEČER A RECEPCIA