Súhlas dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov

V súlade s článkom 6 ods. 1 a článkom 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) ako dotknutá osoba poskytujem Slovenskej asociácii pre kvalitu vysokého školstva, o.z. (ďalej tiež „SAKVA“ alebo aj „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov.

So spracúvaním osobných údajov:

  • v rozsahu: tituly, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, e‐mail, telefonický kontakt, podpis a údajov ako o osobe, ktorá je kontaktnou osobou kolektívneho člena asociácie (názov a právna forma organizácie, adresa sídla organizácie, IČO, DIČ, IČ DPH, pracovná pozícia) alebo ako o osobe, ktorá je individuálnym členom asociácie alebo ako osobe, ktorá sa registruje na podujatie asociácie,
  • za účelom: členstva/účasti na podujatiach a z toho vyplývajúcich práv a povinností u prevádzkovateľa (aktivity asociácie podľa čl. II, ods. 3 jej stanov), na ktorom sa dotknutá osoba dobrovoľne podieľa ako člen asociácie/účastník podujatia,
  • na dobu: trvania uvedeného účelu spracovania alebo do doby odvolania tohto súhlasu,

Dotknutá osoba zároveň vyhlasuje, že

  • tento súhlas dala zo svojej slobodnej vôle, bez akékoľvek nátlaku a bez akýchkoľvek podmienok zo strany prevádzkovateľa nesúvisiacich s týmto súhlasom,
  • ju prevádzkovateľ informoval o tom, že má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať rovnako jednoducho, ako ho poskytla. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,
  • svoje osobné údaje poskytla prevádzkovateľovi dobrovoľne a prevádzkovateľ jej poskytol informácie v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 GDPR ešte pred ich poskytnutím.

Prevádzkovateľ: Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva, o.z. (ďalej tiež „SAKVA“), tel. +421 907 876 690, www.sakva.sk

Hlavným účelom spracúvania osobných údajov je účel nazvaný „Členstvo v asociácii“. Jeho zámerom je plnenie úloh asociácie pri zabezpečovaní jej činnosti v súlade s poslaním, ktorým je prostredníctvom spájania svojich členov a zdieľaním ich dobrej praxe, zabezpečovať podporu vysokým školám pri implementácii, udržiavaní a zlepšovaní ich vnútorných systémov kvality, zvyšovať kompetentnosť interných audítorov vnútorných systémov kvality, posudzovateľov certifikačných orgánov a akreditačných agentúr pre externé zabezpečovanie kvality.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby ako člena, ktorá sa dobrovoľne zúčastňuje na hlavnom účele spracúvania (individuálny/kolektívny člen) je súhlas dotknutej osoby. Poskytnutie osobných údajov nie je povinné, je dobrovoľné a je založené na slobodnom rozhodnutí dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže poskytnutý súhlas kedykoľvek odvolať, pričomjeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním a nemá nepriaznivé následky pre dotknutú osobu.

Príjemcami osobných údajov sú oprávnené osoby prevádzkovateľa.

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania hlavného účelu spracúvania alebo do doby odvolania súhlasu.

Iným účelom spracúvania osobných údajov zlučiteľným s pôvodným účelom je archivácia spisovej agendy po dobu 10 rokov.

Kontakt na zodpovednú osobu SAKVA pre potreby uplatňovania práv dotknutej osoby:
Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva, o.z., Francisciho 910/8, 058 01 Poprad, info@sakva.sk

Informácia o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v zmysle GDPR právo na prístup, opravu a doplnenie, vymazanie osobných údajov (neuplatňuje sa pri archivácii) a odvolanie poskytnutého súhlasu (články 15, 16, 17, 18 a 7 GDPR).

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 GDPR, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) GDPR.