Osobnosti KVŠ 2023


doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
Je absolventkou Fakulty managementu a ekonomiky VUT Brno – odbor Podniková ekonomika (2000) a od r. 2013 docent v odbore Management a ekonomika podniku na UTB v Zlíne, kde pôsobí ako garant študijného programu Management udržateľného rozvoja a predmetov zameraných na podnikovú ekonomiku, ekonomiku služieb, či cestovný ruch a tiež predmetov zaoberajúcich sa ekonomickou udržateľnosťou. Je autorkou, či spoluautorkou radu vedeckých prác indexovaných v databáze Web of Science (52 articles a proceedings papers, citácie 662/642, h-index = 8, Highly cited paper 2x). V databáze SCOPUS má 66 záznamov (articles a proceedings papers), citácie 850/754, h-index = 10. Doposiaľ sa podieľala na riešení 12 českých amedzinárodných projektov financovaných napr. Grantovou agentúrou ČR, či resortnými poskytovateľmi ako je MŠMT, Nórske fondy, MZ, FRVŠ, v súčasnosti Interreg V-A, Nawa a TAČR, Erasmus. V rámci vedecko-výskumných aktivít se zameriava na oblasť aplikáce princípov ekonomickej udržateľnosti a udržateľného cestovného ruchu. Je členkou Spoločnosti vedeckých odborníkov v cestovnom ruchu ČR a dalších iných medzinárodních konferenčných výborov. Je dlhoročnou hodnotiteľkou Národného akreditačného úradu. V súčasnosti je dekankou Fakulty logistiky a krízového riadenia Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne.

prof. Ing. Václav Řepa, CSc.
Václav Řepa je profesorom informatiky na VŠE v Prahe a na Vysokej škole Škoda Auto. Na VŠE je zakladateľom študijného programu Kognitívna informatika a hlavným autorom metodiky analýzy a modelovania business systémov MMABP. Je autorom alebo spoluautorom viac ako desiatich kníh a viac ako stovky konferenčných a časopiseckých príspevkov z oboru informatiky. Je členom Riadiaceho výboru série konferencií „Business Informatics Research“ a členom programových výborov celého radu medzinárodných konferencií v tejto oblasti. Jeho profesijné záujmy sú ukotvené v oblasti informatiky, predovšetkým v kontexte riadenia podnikových procesov a digitálnej transformácie a s tým súvisiaceho informačného modelovania organizácií.

prof. Ing. David Tuček, Ph.D.
David Tuček je dekanom Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Po absolvovaní gymnázia v Otrokoviciach nastúpil na Technologickú fakultu VUT v Brne a štúdium ukončil obhajobou diplomovej práce na tému Rozširovanie služieb firmy Barum Continental. Potom pokračoval doktorandským štúdiom na sesterskej Podnikateľskej fakulte a doktorát obhájil prácou na tému Vplyv aplikácie metód priemyselného inžinierstva na zvýšenie konkurenčnej schopnosti českých priemyselných výrobcov so zameraním na Slovácké strojírny. Titul docent získal po piatich rokoch, v roku 2007, a to na domovskej fakulte, na základe habilitačnej práce zameranej na aspekty procesného riadenia a koncepty riadenia výroby českých priemyselných podnikov. V roku 2021 bol vymenovaný za profesora v odbore Ekonomika a management. V súčasnosti je predsedom Asociácie dekanov ekonomických fakúlt ČR.

prof. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD.
Ivana Cimermanová pôsobí na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a špecializuje sa na metodiku vyučovania angličtiny ako cudzieho jazyka, najmä na využívanie technológií vo vyučovaní (cudzích jazykov). Je autorkou a spoluautorkou viacerých článkov, štúdií a učebníc v tejto oblasti. E-vzdelávaniu a jeho implementácii do vysokoškolského vzdelávania sa venuje dlhodobo a v jej práci sa zameriava najmä na interakcie v e-learningu. Napriek zastávaniu a propagácii technológií vo vzdelávaní neustále zdôrazňuje potrebu zohľadňovania ich nie dostupnosti, ale efektívnosti.

prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA
Prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA, ING-PAED IGIP je významným odborníkom z oblasti odborovej didaktiky a inžinierskej pedagogiky. Je členom odborovej komisie doktorandského študijného programu Didaktika technických profesijných predmetov študijného odboru učiteľstvo a pedagogické vedy a školiteľom doktorandov v uvedenom študijnom programe. Pôsobí vo funkcii prorektora pre kvalitu a rozvoj Vysokej školy DTI. Dlhoročne je predstaviteľom manažmentu vysokej školy pre vnútorný systém manažérstva kvality a zároveň interným audítorom. V súvislosti s problematikou kvality pôsobí ako člen Medzinárodného monitorovacieho komitétu IGIP, predseda Slovenskej sekcie IGIP, predseda Metodickej komisie akreditačného centra Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, predseda Informačnej spoločnosti pre výchovu a vzdelávanie, člen EUR-ACE® Label Committee (LC) European Network for Accreditation of Engineering Education ENAEE.

Dr.h.c. doc. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc.
V akademickej sfére pôsobí ako pedagóg a vedúci pracovník 24 rokov na verejných a súkromných vysokých školách. Témou kvality sa zaoberal už vo svojej dizertácii, neskôr participoval na formovaní procesov a auditovaní systému kvality ISO 9001 zahraničnou autoritou (Quality Austria a Q-certi, Južná Korea) na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach. V predošlých rokov sa ako člen Rady kvality a člen Rady pre študijné programy VŠBM zúčastňoval na zosúlaďovaní študijných programov a formovania vnútorného systému kvality vysokej školy s dôrazom na integráciu štandardov SAAVŠ do už dlhoročne prevádzkovaného VSK VŠBM.

Bc. Zuzana Hozlárová
Bc. Zuzana Hozlárová vyštudovala odbor European studies a momentálne študuje na magisterskom stupni odbor Verejná politika na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Študentskej reprezentácií sa venuje od strednej školy a na tejto ceste pokračuje počas štúdia na univerzite. V rokoch 2020 až 2021 zastupovala Slovensko v Európskom dialógu s mládežou a je občianskou zástupkyňou Slovenska na Konferencií o budúcnosti Európy. Fakultu sociálnych a ekonomických vied zastupuje v Študentskej rade vysokých škôl od roku 2019, kedy bola prvýkrát zvolená. V rokoch 2021 - 2022 bola zvolená za podpredsedníčku pre akademické záležitosti a od roku 2022 vedie Študentskú radu vysokých škôl ako predsedníčka. Agende zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania sa venuje v akademickom senáte fakulty ako senátorka a takisto ako predsedníčka Akreditačnej rady FSEV UK.

Ing. Paula Höhrová
Ing. Paula Höhrová je študentkou denného doktorandského štúdia na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline v študijnom programe manažment. Oblasti zabezpečovania kvality sa venuje z viacerých aspektov. Za najvýznamnejší možno považovať funkciu podpredsedníčky pre zabezpečovanie kvality v Študentskej rade vysokých škôl. Okrem toho je posudzovateľkou pre Slovenskú akreditačnú agentúru a pre ESU QA Student Experts’ Pool.

Ing. Marcel Šlúch
Študoval na Ekonomickej univerzite Bratislava, Obchodná fakulta – odbor Zahraničný obchod. So systémami kvality začínal ako konzultant pre implementáciu manažérskych systémov. Posledných 20 rokov pracuje ako riaditeľ certifikačného orgánu QSCert, s.r.o. so sídlom vo Zvolene, ktorý vykonáva certifikáciu manažérskych systémov v približne 40 krajinách sveta.

Ing. Tatiana Šeríková
V BOC pôsobí viac ako 9 rokov. Pôvodne sa venovala predovšetkým rakúskym zákazníkom (napr. Oberbank AG Linz, Tele 2/ Hutchinson Drei Austria, Generali Bank, Viedenská burza, Deniz Bank, VAMED...). Aktuálne je zodpovedná i za budovanie trhu v Českej a Slovenskej republike, kam by rada priniesla profesionálne a overené riešenia v oblasti riadenia procesov a enterprise architektúry a ukázala, ako je možné robiť veci a procesy lepšie. Spoločnosť BOC Group, kde pracuje, je už 25 rokov medzinárodný líder a producent softvérových nástrojov pre oblasť riadenia procesov a enterprise architektúry. Okrem materskej spoločnosti vo Viedni, má zastúpenie vo viacerých európskych krajinách. Softvérové nástroje sú vysoko hodnotené a využívané širokým portfóliom zákazníkov, od riešení pre koncerny až po nasadenie v menších spoločnostiach. Riešenia BOC Group sú v širokej miere využívané i v oblasti verejnej správy a štátnych inštitúcií, v oblasti riadenia procesov a enterprise architektúry ich využíva napr. Mesto Viedeň a jeho mestské podniky (Wiener Linien, MA48…), ako i Ministerstvá (Obrany, Spravodlivosti, Financií, Digitalizácie, Sociálnych vecí...) a vzdelávacie inštitúcie (vysoké školy, univerzity). BOC nie je iba producentom softvérových nástrojov a konzultačnou spoločnosťou, ale naďalej podporuje aj vývoj a výskum, ako i univerzity v rámci svojho akademického programu. Vývoju a výskumu sa venuje BOC vo vlastnom laboratóriu OMiLab.

Ing. Barbora Mazúrová, PhD.
Ing. Barbora Mazúrová, PhD. je vedúcou Katedry ekonómie Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je členkou ako fakultnej, tak aj univerzitnej Rady pre vnútorný systém kvality. Ako audítorka vnútorného systému kvality sa podieľa na uskutočňovaní interných auditov študijných programov ponúkaných a realizovaných na UMB, pričom sa zameriava predovšetkým na oblasť spokojnosti študentov. Túto agendu rozvíja aj ako predsedníčka Akademického senátu UMB.

Ing. Miroslava Mištunová, PhD., MPH
Riaditeľka NUDTaRCH n.o. Dolný Smokovec (od r. 2006). Doktorandské štúdium ukončila na EF UMB v r. 2017. Odborníčka na riadenie verejného zdravotníctva (MPH), štúdium na SZU Bratislava ukončila v r. 2012. Štúdium o pedagogickej spôsobilosti ukončila na Žilinskej univerzite v Žiline v roku 2013. Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb n.o. Dolný Smokovec, ktorého je riaditeľkou, je poskytovateľ lôžkovej zdravotnej starostlivosti je držiteľom certifikátu kvality od r. 2006, v súčasnosti má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 s reakreditáciou v r. 2022. V roku 2010 bola vtedy v Šrobárovom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci rozhodnutím dekana so súhlasom akademického senátu JLF UK v Martine zriadená Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK a ŠUDTaRCH, n.o., ako ďalšie pedagogické a vedecko výskumné klinické pracovisko s cieľom zlepšiť kvalitu pregraduálnej prípravy v uvedenom klinickom odbore. V r. 2011 bol schválený akreditovaný špecializačný študijný program „Pediatrická pneumológia a ftizeológia“ rozširujúci spektrum postgraduálneho vzdelávania. Na klinike je zabezpečovaná praktická výučba, povinná odborná predatestačná prax a absolventi tu absolvujú špecializačnú skúšku. Po zhodnotení dosahovaných výsledkov vo vedeckej, liečebnej, preventívnej a výchovnej vzdelávacej činnosti zmenilo MZ SR zaradenie zdravotníckeho zariadenia na Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec v r. 2017.

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.
Pracoviskom doc. Mištunu bola JLF UK v Martine a to Chirurgická klinika JLF UK a UNM v Martine v rokoch 1972 – 2019, od r. 2019 je ním NUDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec. Pôsobil ako Prednosta chirurgickej kliniky od roku 1997 do roku 2014, dekan JLF UK od roku 2007 do roku 2011, prodekan pre rozvoj od roku 2011 do roku 2019. Od r. 2019 je garantom chirurgických disciplín v NUDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec. Vzdelanie: všeobecné lekárstvo – promócia v r. 1972, atestácia 1. stupňa v r. 1975 / chirurgia, atestácia 2. stupňa v r. 1981 / chirurgia, atestácia z gastrointest. chirurgie v r. 2005. Získanie vedeckého titulu (CSc., PhD.,) v r. 1985, získanie titulu docent v r. 2002. Významné zdravotnícke pracoviská, kde absolvoval študijné pobyty: Halle – Nemecko, Pécs – Maďarsko, Budapešť - Maďarsko. Slovenská chirurgická spoločnosť SLS: člen výboru, vedecký sekretár, viceprezident Slovenskej chirurgickej spoločnosti SLS (2000 – 2022), čestný člen Českej chirurgickej spoločnosti, šéfredaktor časopisu Slovenskej chirurgickej spoločnosti „Slovenská chirurgia“ od r. 2004- 2011. Podľa doc. Mištunu, jeho dlhoročné pedagogické skúsenosti na lekárskej fakulte poukazujú na skutočnosť, že dôraz na praktickú výuku lekárov prináša v budúcnosti kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti vzhľadom na nedostatočný počet pedagógov a lekárov, oblasť praktickej výuky je v pozadí vzdelávacieho procesu.

Ing. Zuzana Rošková
Ing. Zuzana Rošková sa vzdelávaniu a ľudským zdrojom venuje od ukončenia Strojníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach. V rokoch 1982 až 1983 pôsobila na svojej alma mater ako odborná asistentka, v rokoch 1985 až 1992 bola vedúcou výchovy a vzdelávania v spoločnosti Tatramat a.s. a od roku 1992 až do roku 2007 významným spôsobom prispela k rozvoju ľudského potenciálu spoločnosti Whirlpool Slovakia ako manažérka ľudských zdrojov. Od roku 2007 pôsobila ako riaditeľka a doteraz pôsobí ako prokurista v nadnárodnej korporácii Pasell Group. Vo svojej práci sa venuje spoločensky zodpovednému podnikaniu a interakcii s vysokoľkolskými pracoviskami nielen technického, ale aj spoločenského, prírodovedného a humanitného zamerania. V roku 1998 bola Laureátkou ceny za riadenie a rozvoj ľudských zdrojov a pod jej vedením v roku 2018 podnik Pasell Slovakia získal Národnú cenu SR za spoločenskú zodpovednosť.